REGULAMIN POBYTU

Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowego „GWAREK” w Ustroniu

                Dyrekcja C.W.S. „Gwarek” wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie C.W.S. „Gwarek” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w C.W.S. „Gwarek”. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie C.W.S. „Gwarek”.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej  C.W.S. „Gwarek”.
 4. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa (tel. wew. 600).

§ 2

DOBA HOTELOWA I POSIŁKI

 1. Pokoje w C.W.S. „Gwarek” wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. C.W.S. „Gwarek” uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 4. Niezgłoszenie chęci przedłużenia pobytu i pozostawienie rzeczy w pokoju później niż do godz. 11.00, traktowane jest jako automatyczne naliczenie następnej doby - jeśli hotel posiada wolne miejsca na dzień bieżący. Jeśli hotel nie posiada w danym dniu wolnych miejsc, rzeczy Gościa zostają komisyjnie zdeponowane.
 5. Wszelkie posiłki spożywane są na terenie jadalni. Zabrania się wynoszenia jedzenia z jadalni.
 6. Z jadalni nie wolno wynosić naczyń oraz innych rzeczy, jak również spożywać własnego jedzenia i alkoholu.

§ 3

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości pracownikowi Recepcji oraz podpisania karty meldunkowej.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).
 3. Przy zameldowaniu należy potwierdzić termin wyjazdu. Za skrócenie pobytu pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny pokoju.
 4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 14 dni przed planowym terminem pobytu (pobyt w okresach świątecznych do 30 dni) lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do C.W.S. „Gwarek”, zadatek nie zostaje zwrócony.
 6. Wszelkie informacje związane ze zmianą albo anulacją rezerwacji wymagają formy pisemnej.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, C.W.S. „Gwarek” nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby nie zameldowane w C.W.S. „Gwarek”, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do godziny 22.00.  Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w Recepcji hotelu.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI I HOTELU

 1. C.W.S. „Gwarek” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. C.W.S. „Gwarek” ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu,
  • zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 3. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w C.W.S. „Gwarek”,
  • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w C.W.S. „Gwarek”.
 4. Za rzeczy pozostawione w pokoju C.W.S. „Gwarek” nie ponosi odpowiedzialności. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 24 lis. 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady  Dz.U. nr 45 Poz 225 i z 1985 r. Dz.U. nr 64 z 1990 r. P. 378. odpowiedzialność hotelu z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały złożone do depozytu w Recepcji.
 5. C.W.S. „Gwarek” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 6. C.W.S. „Gwarek” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking przed hotelem jest bezpłatny i niestrzeżony.
 7. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych C.W.S. „Gwarek” powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 9. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi i klucz pozostawić w Recepcji.
 11. Za zagubienie klucza do pomieszczenia hotelowego pobierana jest opłata 50 zł.

§ 5 

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Nagła awaria urządzeń, które stanowią usługę dodatkową C.W.S. „Gwarek” (typu: sauna, jacuzzi, gry barowe itp.) i występujący w związku z tym zdarzeniem brak możliwości korzystania z usługi, nie obliguje Gościa do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii.

§  6

DODATKOWE INFORMACJE

 1. W C.W.S. „Gwarek”, obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 za wyjątkiem przyjęć okolicznościowych.
 2. Na terenie C.W.S. „Gwarek” istnieje całkowity zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.  W przypadku złamania zakazu i włączenia się alarmów przeciwpożarowych Goście będą obciążani kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej, kosztami oddymiania i odaromatyzowania pokoju.
 3. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji. Ponadto zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz wydzielających przykrą woń.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 5. C.W.S. „Gwarek” akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie C.W.S. „Gwarek” za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie C.W.S. „Gwarek”.
 6. C.W.S. „Gwarek” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań C.W.S. „Gwarek”, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, C.W.S. „Gwarek” przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 8. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku, marketingowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002 r.,
  poz. 926 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 9. Dla bezpieczeństwa naszych Gości obiekt jest całodobowo monitorowany. Monitoring obejmuje swoim zasięgiem zarówno wnętrze budynku jak i bezpośrednie otoczenie hotelu z miejscami parkingowymi włącznie.

Formularz RezerwacjiZakwaterowanie
Czas pobytu
od do
Ilość osób dorosłych
Ilość dzieci 4-10 lat
Rodzaj zakwaterowania

Dane Kontaktowe

Imię, Nazwisko
Telefon Kontaktowy
Adres e-mail
Interesuje mnie :
Sam nocleg
Nocleg + śniadanie
Nocleg + śniadanie + obiadokolacja
Nocleg + 3 posiłki